Projekt

Freitag 06.06.2014

MONDRIAN ENSEMBLE

Freitag, 6 Juni 20:00 Uhr

MONDRIAN ENSEMBLE

retour an dich

Roman Haubenstock-Ramati: Streichtrio Nr. 1, Ricercari, 1948 - 1978
Beat Furrer: retour an dich für Klaviertrio, 1986
Roman Haubenstock-Ramati: Streichtrio Nr. 2
Johannes Brahms: Klavierquartett A-Dur Op. 26, 1861


Ensemble:
Mondrian Ensemble

Solist:
Daniela Müller, Violine
Petra Ackermann, Viola
Tamriko Kordzaia, Klavier
Gast: Karolina Öhmann, Cello